Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky

Katedra informačních technologií

 

 

Studijní program :  Aplikovaná informatika

Obor:  Informační systémy a technologie

 

 

Vývoj e-shopu na redakčním

systému WordPress

diplomovÁ práce

 

 

 

 

                                        Student     :      Bc. Jiří Štencek

                                        Vedoucí     :      Ing. Renáta Kunstová, Ph.D.

                                        Oponent    :      Ing. Václav Šubrta

 

 

 

2013


Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze které jsem čerpal.

 

 

 

V Praze dne 2. května 2013                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                                             Jiří Štencek

Poděkování

Na tomto místě bych velmi rád poděkoval vedoucí této diplomové práce – Ing. Renátě Kunstové Ph.D. A to hlavně za její ochotu, trpělivost, pomoc při výběru tématu práce a její vedení.

Velký dík si také zaslouží Ing. František Odehnal a Veronika Kanioková, kteří se mnou práci konzultovali a byli mi tak zdrojem zpětné vazby a důležitých připomínek.

 


Abstrakt

Práce se zabývá možností spuštění e-shopu na platformě WordPress a pluginu eShop. Jejím cílem je vytvořit metodiku, podle které by bylo možné při tvorbě e-shopu postupovat. Práce nastíní výhody a možná úskalí tohoto řešení. Výstupem práce jsou také doprogramované doplňky optimalizující funkcionalitu pluginu eShop a rozšíření pro propojení e-shopu s českou e-commerce scénou. Součástí je vypracování české lokalizace pluginu eShop.

Psaní metodiky předchází nastudování podkladů technického pozadí WordPressu a vybraného rozšíření eShop. V první kapitole je vymezen cíl práce a jsou definovány podklady. Následuje rešerše, která potvrzuje absenci podobných metodik či návodů jak v českém, tak cizím jazyce. Třetí kapitola představuje používaná řešení a odkrývá technické základy WordPressu a pluginů. Stěžejní částí je čtvrtá kapitola obsahující samotnou metodiku tvorby e-shopu. Ta provádí čtenáře celým procesem od instalace až po spuštění e-shopu. Zahrnuje seznámení s tvorbou šablon, analýzu vhodných pluginů a jejich úpravu, práci s produkty, tvorbu české lokalizace, napojení na e-commerce služby a doprogramování požadovaných funkcí e-shopu. Součástí této kapitoly je v samém závěru souhrn doporučení pro provoz a údržbu e‑shopu a také podkapitola uživatelského testování s praktickou demonstrací a vyhodnocením závěrů.

Přínosem práce je předané know-how v podobě metodiky, rozšíření znalostní báze komunity, naprogramované doplňky a sepsaná doporučení pro provozování e-shopu na WordPressu.

Klíčová slova

WordPress, E-shop, plugin eShop, E-commerce, Uživatelské testování

Abstract

The thesis focuses on developing e-shop with CMS WordPress and plugin eShop. Its aim is to write a methodology by which it would be possible to create e-shop step by step. The work outlines the advantages and possible disadvantages of this solution. Outcome of this work are also additional scripts that optimizes functionality of eShop plugin and extensions for linking e-shop with Czech e-commerce services. Czech localization for plugin eShop  is also part of this thesis.

Writing methodology precedes the preparation of the technical background documents WordPress and the selected extension called eShop. The first chapter defines the objective of the thesis and are defined substrates. The following is research that confirms the absence of similar methodologies or guidelines in both Czech and foreign language. The third chapter presents the used solution and reveals the technical basics of WordPress and plugins. The main part - the fourth chapter contains the very methodology of creating e‑shop. It takes the reader through the process from installation to launch the e-shop. Includes introduction of making templates, analysis appropriate plugins and show how to edit them. This part also presents how to manage products and orders, create Czech localization, links to e-commerce services and additional programming required functions in e-shop. Chapter contains recommendations for the operation and maintenance of the e‑shop and subchapter about user testing describes method by Steve Krug, use it as a practical demonstrations and evaluating conclusions.

Contribution of this thesis is the know-how in terms of methodology, expanding the knowledge base of the community, the additional scripts for e-shop and written recommendations for the process of operation e-shop by WordPress.

Keywords

WordPress, E-shop, plugin eShop, E-commerce, User testing

Obsah

1    Úvod    7

1.1   Definování cílů........................................................................................................ 8

1.1.1  Metriky a indikátory..................................................................................... 9

1.1.2  Cílem práce není........................................................................................ 10

2    Rešerše......................................................................................................................... 11

2.1   Práce věnované WordPressu v ČR........................................................................ 11

2.2   Zahraniční rešerše prací........................................................................................ 13

3    Představení WordPressu a pluginu eShop............................................................. 14

3.1   Historie WordPressu............................................................................................. 16

3.2   Jak WordPress funguje a jaká je jeho architektura.................................................. 17

3.2.1  Databázový model..................................................................................... 19

3.3   Proč právě WordPress.......................................................................................... 20

3.3.1  WordPress vs. Drupal vs. Joomla!............................................................. 21

3.4   Představení pluginu eShop................................................................................... 22

3.4.1  Jiná řešení pro WordPress......................................................................... 25

3.4.2  Ukázka e-shopů používajících WordPress a plugin eShop......................... 25

3.4.3  Jiné možnosti řešení mimo WordPress...................................................... 27

4    Metodika tvorby e-shopu na WP.............................................................................. 29

4.1   Analýzy před tvorbou e-shopu............................................................................... 29

4.2   Definování podkladů pro e-shop............................................................................ 30

4.3   Požadovaná funkcionalita a parametry e-shopu..................................................... 30

4.3.1  Use Case diagram...................................................................................... 33

4.3.2  Omezení e-shopu na WP............................................................................ 35

4.4   Instalace a nastavení WordPressu.......................................................................... 35

4.4.1  Instalace.................................................................................................... 36

4.4.2  Nastavení WP............................................................................................ 37

4.5   Instalace a nastavení pluginu eShop...................................................................... 38

4.6   Výběr a tvorba šablony.......................................................................................... 41

4.6.1  Teorie fungování šablon ve WordPressu................................................... 41

4.6.2  Výběr šablony............................................................................................ 44

4.6.3  Úprava šablony.......................................................................................... 44

4.6.4  Vzhled a plugin eShop.............................................................................. 50

4.7   Vkládání a správa produktů................................................................................... 51

4.7.1  Ruční vkládání produktů............................................................................ 51

4.7.2  Import produktů........................................................................................ 53

4.7.3  Správa produktů........................................................................................ 55

4.7.4  Vypisování produktů v šabloně................................................................. 56

4.8   Výběr dodatečných pluginů................................................................................... 57

4.8.1  Akismet..................................................................................................... 57

4.8.2  All in One SEO Pack.................................................................................. 58

4.8.3  Better Delete Revision................................................................................ 58

4.8.4  Breadcrumb NavXT................................................................................... 59

4.8.5  Comment Reply Notification...................................................................... 60

4.8.6  Configure SMTP........................................................................................ 60

4.8.7  Contact Form 7.......................................................................................... 60

4.8.8  Custom Permalinks................................................................................... 61

4.8.9  eShop Extras for Wordpress...................................................................... 61

4.8.10 Google XML Sitemaps............................................................................... 62

4.8.11 Internal Link Building................................................................................ 62

4.8.12 More Fields................................................................................................ 63

4.8.13 Page-list.................................................................................................... 63

4.8.14 Simple Lightbox........................................................................................ 64

4.8.15 TagPages.................................................................................................. 64

4.8.16 Twitter Facebook Social Share.................................................................. 64

4.8.17 Zopim Widget............................................................................................ 65

4.9   Lokalizace e-shopu do češtiny............................................................................... 67

4.10 Napojení na e-commerce služby............................................................................ 69

4.10.1 Zboží.cz..................................................................................................... 69

4.10.2 Heuréka.cz................................................................................................. 71

4.10.3 Sklik a Adwords........................................................................................ 71

4.10.4 Google Analytics........................................................................................ 72

4.10.5 Ostatní služby............................................................................................ 73

4.11 Doprogramované funkce e-shopu.......................................................................... 74

4.11.1 Filtry produktů........................................................................................... 75

4.11.2 Slider na úvodní stránce............................................................................ 77

4.11.3 Navigace v objednávkovém procesu.......................................................... 79

4.11.4 Heuréka.cz - zákaznické recenze / Ověřeno zákazníky................................. 80

4.11.5 Vlastní statistiky prodejů............................................................................ 81

4.11.6 Skladová dostupnost................................................................................. 82

4.11.7 Více typů dopravy...................................................................................... 83

4.11.8 Dárky k objednávce.................................................................................... 84

4.11.9 Administrace dodatečných funkcí............................................................... 85

4.11.10             Chystané doplňky e-shopu........................................................... 86

4.12 Spuštění e-shopu.................................................................................................. 86

4.13 Provoz a údržba e-shopu...................................................................................... 86

4.13.1 Budování lepších pozic ve vyhledávačích.................................................. 87

4.13.2 Bezpečnost a zálohování........................................................................... 90

4.13.3 Zrychlení načítání e-shopu......................................................................... 95

4.13.4 Kontrola dostupnosti e-shopu.................................................................. 101

4.14 Optimalizace použitelnosti e-shopu..................................................................... 101

4.14.1 Parametry testování................................................................................. 102

4.14.2 Scénář testování...................................................................................... 103

4.14.3 Výstupy z testování.................................................................................. 104

4.14.4 Závěr z testování...................................................................................... 106

5    Závěr   107

Terminologický slovník................................................................................................... 109

Seznam literatury............................................................................................................. 111

Seznam obrázků a tabulek............................................................................................. 116

 

 


1         Úvod

K napsání diplomové práce na téma tvorby e-shopu na Open Source CMS WordPress mě vedly tři motivační proudy. Jedním je velké zaujetí právě zmiňovaným redakčním systémem, druhým pak touha založit si vlastní e-shop a třetím je fakt, že v ČR je trend zakládání menších e-shopů stále velmi silný. Když jsem tyto motivace spojil dohromady, zjistil jsem, že ačkoliv jsem mezi prvními v ČR, kdo se snaží na WordPressu a dostupných rozšířeních budovat úspěšný e-shop, tak to doopravdy může fungovat. Rád bych proto předal své zkušenosti, výstupy a návody dál.

Pro založení e-shopu nejsou v ČR nutná žádná zvláštní povolení a podle zákona spadá toto podnikání do volných živností – obor číslo 48 Velkoobchod a maloobchod [1]. Má-li podnikatel vybrán produkt, zbývá mu vyřešit samotné spuštění online obchodu.

Začínající internetový prodejce má několik způsobů jak e-shop spustit. Nejznámějším, ale zároveň nejnákladnějším je vytvoření e-shopu na míru. O něco méně nákladná je varianta zakoupení tzv. krabicového řešení. Dále je zde možnost pronájmu e-shopu na měsíční (respektive roční) bázi[1]. Existují také poskytovatelé e-shopového řešení zdarma[2], kde ale klient platí za rozšiřující funkcionalitu e-shopu. Poslední možností je pak i mnou zvolené postavení e-shopu na Open Source technologiích.

Výhody u OS řešení jsou nasnadě:

·      velmi rychlé spuštění e-shopu,

·      vše zadarmo,

·      většina důležité funkcionality je již obsažena,

·      velká komunita uživatelů (dostupné návody, doplňky, vzhledy a možnost konzultací),

·      nezávislost na dodavateli.

Nevýhody jsou:

·      většinou unifikovaný vzhled e-shopu,

·      nutné jazykové úpravy či celý překlad,

·      změna funkcionality a vzhledu znamená editaci zdrojového kódu (nutné pokročilé znalosti v programování a kódování),

·      bezpečnostní riziko – zdrojové kódy jsou volně dostupné (částečně řeší časté aktualizace),

·      žádné garance řešení.

V práci popisuji tvorbu e-shopu na příkladě projektu http://www.hodinkywenger.cz, vybírám nejvhodnější dostupné nástroje a řešení, rozebírám samotné nastavení a způsoby propojení s jinými e‑commerce službami (např.: Zboží.cz, Heuréka, Google Analytics, atd.).

V kapitole rešerše nastiňuji důvod výběru redakčního systému WordPress a použité rozšíření jménem eShop. Jelikož se nejedná o v ČR velmi používanou kombinaci, neexistuje tak žádný návod, metodika, česká lokalizace ani důležité moduly pro komunikaci s českým e-commerce prostředím.

1.1            Definování cílů

Cílem práce je vytvořit komplexní metodiku pro tvorbu a následnou správu e-shopu na platformě WordPress a pluginu eShop. Tato metodika by měla mít přínos hlavně pro začínající podnikatele na Internetu, kteří mají zkušenosti s WordPressem, programováním a rádi by si vlastními silami založili e-shop. Zároveň jde o obohacení WordPress komunity o návody spojené s budování e-shopu, jeho českou lokalizací a napojením na české e‑commerce prostředí. Ukazuji konkrétní úpravy pluginu eShop, doprogramované vlastní pluginy a vzhled pro budovaný e-shop. Vše prakticky demonstruji na praktickém příkladě již existujícího a v průběhu psaní práce doprogramovávaného e-shopu http://www.hodinkywenger.cz[3]. Aplikováním postupů podle metodiky a použitím dodaných rozšíření by měl čtenář dojít ke stejnému výsledku: plně funkčnímu (schopnému prodávat) e-shopu na platformě WordPress, který bude kompletně počeštěn, rozšířen o několik pluginů a vlastních doplňků, bude disponovat svou šablonou a bude napojen na e‑commerce služby v ČR jako je například Heuréka.cz, Zboží.cz a další.

Uživatel znalý WordPressu, PHP a obchodování na Internetu tak bude za pomoci této metodiky schopný spustit svůj vlastní e-shop.

Vedlejšími výstupy diplomové práce je publikovaná čeština pro plugin eShop (volně ke stažení), doprogramované funkce (pluginy) pro e-shopy v ČR postavené na tomto řešení a z části upravený plugin eShop.

V práci vycházím z hotových řešení: CMS WordPress, pluginu eShop a některých dalších doplňkových pluginů, které popisuji v konkrétních kapitolách.

Většinu pluginů upravuji a programuji své vlastní pro potřeby českého trhu a definované vlastnostmi e-shopu.

Obrázek 1: Schéma projektu. Zdroj: Autor

 

Legenda schématu:

·      Červeně jsou vyznačené již hotové vstupní části.

·      Červenomodře jsou upravované části (poměr barvy značí míru úprav).

·      Modře pak nově vzniklé prvky a vstupy od autora.

 

Jelikož nainstalováním e-shopu jeho životní dráha nekončí, zaměřil jsem se proto na další činnosti spojené s jeho provozováním. Věnuji se tématu optimalizace e-shopu pro vyhledávače, bezpečnosti, zálohování a v závěru provádím prakticky i uživatelské testování e-shopu za účelem optimalizace jeho použitelnosti a obchodní účinnosti. Součástí práce jsou také výstupy tohoto testování a závěry.

1.1.1          Metriky a indikátory

Hlavní metrikou úspěšnosti diplomové práce je existence komplexní metodiky popisující spuštění a následující správu e-shopu na platformě WordPress. Vedlejšími metrikami pak bude existence publikovaných doplňků (pluginů), české lokalizace a zpracovaných výsledků uživatelského testování e-shopu.

Indikátory úspěšnosti práce budou samotní čtenáři, kteří budou schopni spustit vlastní řešení e-shopu na WordPressu. Ať už využijí mých doprogramovaných doplňků či nikoliv.

1.1.2          Cílem práce není

Cílem diplomové práce není obhajoba popisovaného řešení jako toho nejvhodnějšího mezi všemi dostupnými možnostmi na Internetu. Tomuto tématu detailně se již věnovaly jiné práce [2, 3, 4]. Nebudu se také zabývat porovnáváním e-shopových řešení či jejich detailním zkoumáním a analýze.

 

2         Rešerše

Prací zabývajících se čistě WordPressem je celá řada, ale neexistuje práce, která by prakticky řešila vývoj e-shopu na tomto redakčním systému a pluginu eShop. Teoreticky tuto možnost popisuje práce Ivy Moravcové z roku 2009 [2] a jejímu obsahu se věnuji dále v této kapitole. Ostatní práce se WordPressu dotýkají pouze okrajově.

2.1            Práce věnované WordPressu v ČR

Asi nejbližší prací k tématu e-shop na WordPressu je bakalářská práce Ivy Moravcové Opensourcové řešení redakčního systému a elektronického obchodu z roku 2009 [2]. Práce se věnuje e-shopům na opensource řešení pouze v teoretické rovině a já z ní budu citovat pouze v kapitole o výběru vhodného řešení. Tato kapitola však není nijak rozsáhlá a to právě z důvodu existence této práce, která již podobný účel splnila.

Jelikož je práce již 4 roky stará, tak v mnoha aspektech není aktuální. Je třeba přihlédnout k faktu, že za tu dobu proběhlo více než 30 aktualizací (verzí) systému WordPress[4] a plugin eShop prošel více než 14 verzemi[5].

Práce teoreticky porovnává použití e-commerce pluginů WP ShoppingCart, WP YAK a Wordpress eShop. Zaměřuje se na podporu funkcionality internetového obchodu, lokalizaci pro české prostředí a na základě těchto vlastností je porovnává pomocí multikriteriálního výběru.

Další práce zabývající se WordPressem uvedu již jen v přehledné tabulce:

Název

Aktualizace web stránek organizace

Autor

Vojtěch Jestřáb, DiS.

Datum publikování

2010

URL práce

http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/12146/jestřáb_2010_bp.pdf?sequence=1

Popis

Práce popisuje a porovnává jednotlivá řešení redakčním systémů. WordPress je také zastoupen. V praktické části Jestřáb používá CMS Joomla! a plugin VirtueMart.

Název

Webová aplikace (e-shop) pro využití v obchodní organizaci

Autor

Jiří Šebek

Datum publikování

2012

URL práce

https://dip.felk.cvut.cz/browse/pdfcache/sebekji1_2012bach.pdf

Popis

Jiří Šebek ve své práci popisuje tvorbu online aplikace – e-shopu. Porovnává programovací jazyky, databáze, atd. O WordPressu se zmiňuje pouze v rešerši možných řešení. V praktické části pak programuje velmi jednoduchý e-shop za pomoci programovacího jazyka PHP.

 

Název

Návrh a implementace redakčního systému pro weby obcí

Autor

Stanislav Jahoda

Datum publikování

2010

URL práce

http://is.muni.cz/th/256756/fi_b/bakalarska_prace_rwhw2.pdf

Popis

Práce pana Jahody je zaměřená hlavně na přístupnost a použitelnost webu. Dokument pak slouží jako jakási příprava samotné tvorby webu postaveného na redakčním systému. WordPress je zde opět pouze zastoupen ve spektru redakčních systému jako jedna z možností.

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, tak ani jedna ze zmíněných prací nijak neřeší tvorbu e‑shopu na této platformě. Pouze Jiří Šebek ve své práci v kapitole rešerše uvádí WordPress jako jedno z několika možných řešení opensource e-shopu. Dále se WP podrobněji nezabývá.

Z internetových médií se konkrétně o pluginu eShop pro WordPress zmiňuje pouze autor zvaný BigDrobek ve svém článku Eshop na WordPressu [5]. Uvádí jej zde pouze v seznamu dalších pluginů dostupných zdarma.

Česká odborná veřejnost k danému tématu nepublikovala žádné práce ani metodiky.

2.2            Zahraniční rešerše prací

Zahraniční práce se propojení WordPressu a rozšíření eShop také nevěnují. Pouze autoři rozšíření eShop vybudovali komunitu okolo tohoto pluginu na serveru Quirm.net[6], kde se o použití diskutuje.

Ostatní zmínky o pluginu eShop jsou pouze na bázi výpisu v seznamu použitelných pluginů pro e-shop řešení na WordPressu s krátkým popisem funkcionality.

3         Představení WordPressu a pluginu eShop

WordPress je nejoblíbenějším[7][8] opensource redakčním systémem a na světe jej aktuálně používá 62 362 518 stránek[9]. Z milionu nejnavštěvovanějších internetových stránek je 14,7 % postaveno na WordPressu. Ze všech nově vznikajících stránek jich více než 22 % pohání systém WordPress[10].

Tato statistická vyjádření dávají jasně najevo, že jde o velmi oblíbený CMS. Toto tvrzení podporuje porovnání vyhledávaných frází v čase pomocí nástroje Google Trends, kde jasně dominuje právě systém WordPress (viz obrázek 3).

Description: Macintosh HD:Users:jirkastencek:Škola:VŠE:Magistr:diplomka:zdroje:prilohy:popularita-google-trends.png

Obrázek 2: Popularita systémů WordPress, Joomla a Drupal podle vyhledávání v čase. Zdroj: http://www.google.com/trends

Níže zobrazený graf 4 ukazuje procentní podíly jednotlivých redakčních systémů použitých na webových stránkách. Nejsou v něm zahrnuty weby bez redakčního systému. Podíl WordPressu dosahuje necelých 55 %. Náskok na druhou Joomlu! má více než 46 %. Podrobnější statistiky jsou k dispozici na webu http://w3techs.com[11].

Zde je nutno podotknout, že do těchto statistik nejsou započítávány online služby jako: Thumblr, Webnode a jiné.

Graf 3: Procenta použití redakčního systému. Zdroj dat: http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all

 

Abych mohl dokázat vysokou popularitu u velkých a známých webů, tak k tomu mi poslouží následující graf číslo 5. Ten reprezentuje podíl WordPressu v TOP milionu stránek na světě[12].  Podíl WP je zde ještě vyšší než u předchozího grafu – necelých 65 %. Což jasně dokazuje, že známější a úspěšnější servery preferují právě WordPress. Celkově je patrné, že v tomto segmentu si polepšily všechny známější řešení a naopak ty minoritní významně ztrácejí.

Graf 4: Zastoupení CMS v TOP milionu stránek. Zdroj dat: http://trends.builtwith.com/cms

3.1            Historie WordPressu

Samotný redakční systém vznikl z původního b2/cafelog, jehož kořeny sahají až do roku 2001. Původ WordPressu se pak datuje k roku 2003[13]. Od té doby si WordPress prošel celkem 18 verzemi (těch vývojových bylo už 81)[14]. Každá dílčí verze (např.: 2.5, 2.9, 3.0) je nazvána podle slavného jazzového muzikanta. Proto za každou verzí WordPress vývojáři uvádí v závorkách jména jako Green, Sonny, Baker a podobná. WordPress je vydáván pod licencí GNU GPLv2[15] a starší.

Souběžně s opensource komunitou na www.wordpress.org běží ještě blogovací platforma www.wordpress.com, kde si může kdokoliv zřídit svou vlastní stránku, která bude postavena na jádru WordPressu, ale bude mít omezené možnosti editace šablony, pluginů, atd.

O vývoj se starají členové týmu Automattic[16] a dále stovky vývojářů z WordPress komunity. Jejich dílem je nejen samotné jádro WordPressu, ale také tisíce pluginů, šablon a jiných doplňku pro WP.

3.2            Jak WordPress funguje a jaká je jeho architektura

WordPress funguje jako klasický redakční systém. Na základě přidělených uživatelských práv může uživatel přistupovat do jeho administrace, vkládat a editovat obsah, instalovat pluginy a vzhledy a jinak ovlivňovat běh celého webu na WordPressu postaveného. Návštěvníci webu vidí po zadání URL frontend aplikace a jejich práva jsou omezena na možnosti číst obsah, komentovat, odebírat newsletter, odpovídat na ankety a podobně.  

Za těmito dvěma rozhraními (administrace a prezentační vrstva – jinými slovy backend a frontend aplikace) stojí technické pozadí v podobě zdrojových souborů jádra CMS. Pod touto vrstvou už běží samotné serverové technologie a hardware.

Description: Macintosh HD:Users:jirkastencek:Škola:VŠE:Magistr:diplomka:zdroje:prilohy:wp-schema.png

Obrázek 5: Grafické znázornění základní fce WordPressu. Zdroj [2]

WordPress v základní instalaci obsahuje několik samostatných částí, které spolu komunikují. Jde o jádro WordPressu, administraci a uživatelské soubory.

Na FTP jsou tyto části zastupovány složkami wp-admin (soubory administrace), wp-content (uživatelské soubory) a wp-includes (jádro).

Description: Macintosh HD:Users:jirkastencek:Škola:VŠE:Magistr:diplomka:zdroje:prilohy:ftp-struktura.png

Obrázek 6:Náhled struktury WordPressu na FTP. Zdroj: Autor

Jak spolu jednotlivé části komunikují, je možné vidět na obrázku číslo 8 - zjednodušeném diagramu architektury. Mnohem podrobnější diagram je součástí Přílohy A.

Description: Macintosh HD:Users:jirkastencek:Desktop:architektura-wp.png

Obrázek 7: Komunikace mezi jednotlivými částmi WP. Zdroj: Autor

Začneme-li diagram číst zprava, uvidíme soupis technologií, na kterých WordPress (na něm postavený web) běží. Jde o hosting obsahující databázi, souborový systém, mail server, cron úlohy a další. Jedná se o jakési technické zázemí celého systému.

Na těchto technologiích pak běží a s nimi komunikují: jádro WordPressu, administrace, pluginy a nad soubory administrace je ještě samotné rozhraní, které komunikuje s HTTP, RSS, AtomPub, XML-RPC a jinými kanály. Jednotlivé balíčky jádra se starají o publikování příspěvků, práci s pluginy, ukládání nahraných souborů, vytváření revizí, zálohování, exporty, práci s widgety, atd. Mezi balíčky jádra můžou být také externě dodané pluginy, které rozšiřují základní funkcionalitu WordPressu. V této oblasti je prostor pro vývojáře, kteří zde můžou ovlivňovat běh a funkcionalitu dodatečnými pluginy. Do administrace a jádra se nedoporučuje zasahovat. Hrozilo by zavření cesty k následným aktualizacím celého systému.

Nad tímto jádrem WordPressu stojí šablony, které ovlivňují vzhled stránky a publikovaný obsah uživateli předkládají v námi zvoleném grafickém podání. I zde může vývojář zasahovat do funkcionality výsledného webu (soubor functions.php a jiné). Samotná šablona se může seskládat z desítek souborů, ale také jenom z jednoho (index.php). Více o šablonách píši v samostatné kapitole.

Posledním článkem této architektury je pro uživatele sestavená HTML stránka, která se skládá z HTML souboru, CSS stylů a Javascriptových knihoven. Jde o finální vygenerovaný výstup na základě všech předchozích podkladů.

3.2.1          Databázový model

Databáze je hlavním úložištěm veškerého obsahu webových stránek postavených na WordPressu (vyjma mediálních souborů). Ukládá nastavení, uživatele, tagy, kategorie, příspěvky, stránky, komentáře, atd. Jde o MySQL databází, která má v původní instalaci 11 tabulek. S přibývajícími pluginy jejich počet narůstá. Ve výchozí instalaci mají všechny tabulky prefix v názvu wp_. Ten lze podle potřeby změnit.

Datový model základní instalace můžete vidět na následujícím obrázku číslo 9.

Description: Macintosh HD:Users:jirkastencek:Škola:VŠE:Magistr:diplomka:zdroje:prilohy:wp3-erd-jednoduchy.png

Obrázek 8: Datový model WordPress. Zdroj: Autor

 

Název tabulky

Popis

wp_commentmeta

Schraňuje meta data ke komentářům.

wp_comments

Obsahuje samotné komentáře.

wp_links

Zde jsou uloženy odkazy používané v postranním panelu webu.

wp_options

Ukládá nastavení provedené skrze administraci.

wp_postmeta

Každý příspěvek/stránka má meta data, která jsou uložena v této tabulce. Pluginy zde často přidávají své dodatečné data.

wp_posts

Jádro obsahu – příspěvky, stránky a také navigace.

wp_terms

Tato tabulka obsahuje veškeré kategorie (pro příspěvky a odkazy) a štítky.

wp_term_relationships

Obsahuje vazby mezi příspěvky, kategoriemi, štítky, atd.

wp_term_taxonomy

Ukládá taxonomie pro kategorie, odkazy a štítky.

wp_usermeta

Zde jsou shromažďována meta data pro uživatele.

wp_users

Jak už název napovídá, jedná se o tabulku schraňující uživatele.

Tabulka 9: Tabulky v databázovém modelu WordPress. Zdroj: [37]

 

Kompletní datový model je součástí Přílohy B.

3.3            Proč právě WordPress

Ačkoliv si tato práce nedává za cíl obhajovat WordPress jako nejlepší řešení, uvedu zde několik důvodů, proč jsem jej zvolil.

·      Existuje obrovská komunita vývojářů, designérů a kodérů.

·      S tím je spojené velké množství pluginů a kvalitních vzhledů.

o   Aktuálně existuje více než 24 tisíc pluginů[17] a desítky tisíc šablon pro WordPress.

·      WordPress má nepřeberné množství možností použití: firemní prezentace, blog, galerie, fórum, sociální síť, e-shop, magazín, atd. To vše díky rozšířením jako Bbpress, BuddyPress, NextGen Gallery a dalším.

·      Velká komunita slouží také jako podpora při budování webu na WordPressu. Existuje nespočet diskuzí a blogů, které se WordPressu úzce věnují.

·      Výraznou výhodou je skvěle napsaná dokumentace celého CMS.

·      Pravidelné aktualizace jsou mimo jiné zajištěním dostatečné bezpečnosti WP.

·      WordPress je tzv. “SEO friendly” – dobře optimalizován pro vyhledávače.

·      Jde o velmi intuitivní a jednoduchý systém. Spravovat jej pak dokáže po krátkém zaškolení téměř kdokoliv. Pro správu není potřeba znalosti HTML, CSS, PHP či MySQL.

·      Používají jej věhlasné firmy (CNN, BBC, Pepsi, SAP, Groupon, Ford, TED, Flickr, UPS, Time, Mashable, český Interval a další) [6].

·      V základní instalaci je již zakomponována funkce blogu.

·      Velmi snadná a rychlá instalace dovoluje spustit web do 5 minut.

·      Dodatečné moduly jsou zcela zdarma.

3.3.1          WordPress vs. Drupal vs. Joomla!

Jelikož existují jiné práce [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] a spolehlivé zdroje[18], které se porovnáváním redakčním systémů hluboce zabývají, tak zde pouze shrnu již známá fakta. Porovnávám CMS WordPress, Drupal a Joomla!.

Jednotlivá řešení se už tak zásadně neliší, jak tomu bylo dříve. Rozdíly v jednotlivých oblastech se stírají a je patrné, že se vývojové týmy soustředí vždy na oblast, kde jim konkurence uniká. Vycházím z podrobného porovnání více než 150 funkcí a jediné zásadní rozdíly jsem shledal v:

·      použitelnosti rozhraní (Ease of Use), kde dominuje Joomla! a WordPress,

·      výkonu systému (Performace), kde dominuje Drupal a WordPress.

Nejrozsáhlejší části porovnávání – vestavěné aplikace a e-commerce řešení vycházejí téměř 1:1. A jelikož tato práce se úžeji zaobírá právě tématem e-commerce, uvedu zde  alespoň porovnání v této oblasti.

Funkcionalita

WordPress 3.3.2

Drupal 7.12

Joomla! 2.5.4

Affiliate trackování

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Správa produktů

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Přidání platební metody

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Přidání způsobu dopravy

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Různé daňové sazby

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Podružné obchody

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Nákupní košík

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Newsletter

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Kniha přání

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Zdarma doplněk

Tabulka 10: Funkcionality související s e-shopem (rozsah možností: Ano, Ne, Zdarma doplněk). Zdroj dat: http://cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix

Je zřejmé, že ani jeden redakční systém v základní instalaci tyto funkcionality neobsahuje, ale ani pro jeden není problém najít vhodné rozšíření.

3.4            Představení pluginu eShop

Plugin eShop vyvinuli členové WordPress komunity pod přezdívkami elfin a esmi[19]. Jsou to bratři vlastními jmény Rich Pedley a Mel Pedley.

První zmínky o pluginu jsou až u verze 2.1.1, která vyšla 3. listopadu 2007[20]. Za pluginem je tedy více než 6 let vývoje. Aktuální verze pluginu eShop je 6.3.9. Jedinou monetizační formou je možnost dotovat vývoj toho pluginu přes PayPal Donation.

Vývoji a směřování velmi napomáhá komunita, která se sdružuje na portále quirm.net. Ke stažení jsou zde různá rozšíření, lokalizace, dokumentace a jiné doplňky. Na fóru se pak diskutují různé problémy a možnosti přizpůsobení[21].

Plugin ve své základní instalaci a konfiguraci disponuje těmito funkcemi:

·      Zákazníci se mohou (ale nemusí) registrovat.

·      Je možno si změnit výchozí měnu a omezit státy, pro které je e-shop určen.

o   Měna se bohužel zobrazuje před samotnou částkou (např.: Kč5890) a je proto nutná úprava pluginu.

·      Plugin implementuje do stávajích stránek a příspěvků vlastní pole (tzv. custom post types) a každá stránka se může stát produktem.

·      Poskytuje několik možností, jak vypisovat produkty (podle kategorií, štítků, detaily, souhrny).

·      Každý produkt může mít několik variant (barevných, materiálových, cenových).

·      Lze prodávat také soubory ke stažení (fotky, pdf soubory a jiné).

·      E-shop poskytuje základní statistiky o prodejích a registracích.

·      Je možnost si nastavit několik druhů platby (hotovost, bankovní převod, platební brány, PayPal a další) a dopravy (ceny podle destinace, ale i podle váhy).

·      V administraci pak existuje správa jednotlivých objednávek, správa všech produktů.

·      Objednávka může nabývat celkem 6 stavů: čeká na vyřízení, čeká na platbu, aktivní, odesláno, nebylo úspěšné, odstraněno.

·      Objednávkový proces je složen ze 4 kroků:

o   tabulka vybraného zboží v košíku,

o   vložení dodacích informací (typ platby, dopravy, atd.),

o   souhrn objednávky,

o   děkovací stránka.

·      V košíku je možnost zvýšit/snížit počet jednotlivých položek a aktualizovat košík (přepočítat cenu).

·      E-shop může automaticky rozesílat upozorňovací, potvrzovací a jiné emaily (má nastavitelné šablony).

·      Zboží může evidotvat základní stavy o skladovosti (skladem, není skladem).

·      V základní verzi existují XML exporty pro Google Merchant.

·      Jsou k dispozici slevové kódy, které lze nastavit na počet použití či časově omezit. Bohužel lze nastavit pouze X% sleva, ale ne fixní sleva z ceny. Je zde ale možnost vytvořit slevový kupón na dopravu zdarma.

·      Oproti jiným řešením má e-shop funkci množstevní slevy, která se aktivuje objednáním zboží od určité výše.

·      E-shop má 2 módy – testovací mód a online mód.

·      Dále je zde možnost nastavit u všech produktů štítek: výprodej, speciální produkt, zda u tohoto produktu bude poštovné. Jednoduchým nastavením lze pak e-shop přepnout do výprodejového módu.

·      Plugin je kompatibilní s WordPress MU.

Ve výchozím stavu má plugin 13 tabulek, které používají prefix wp_eshop. Na diagramu níže je tabulek 14, protože zde figuruje také důležitá tabulka wp_posts, která zastupuje samotné produkty.

Description: Macintosh HD:Users:jirkastencek:Škola:VŠE:Magistr:diplomka:zdroje:prilohy:eshop-diagram.png

Obrázek 11: Diagram tabulek pluginu eShop. Zdroj: Autor

3.4.1          Jiná řešení pro WordPress

Pro WordPress existuje několik dalších variant pluginů[22], které nabízejí podobné funkce:

Název

URL

Počet stažení

WP e-Commerce

http://wordpress.org/extend/plugins/wp-e-commerce/

2 320 410

WooCommerce

http://wordpress.org/extend/plugins/woocommerce/

622 130

Ready! Ecommerce Shopping Cart

http://wordpress.org/extend/plugins/ready-ecommerce/

266 341

Jigoshop

http://wordpress.org/extend/plugins/jigoshop/

199 246

Ecwid Shopping Cart

http://wordpress.org/extend/plugins/ecwid-shopping-cart/

117 504

Welcart e-Commerce

http://wordpress.org/extend/plugins/usc-e-shop/

102 816

wpStoreCart – Ajax Ecommerce

http://wordpress.org/extend/plugins/wpstorecart/

97 747

Tabulka 12: Eshop pluginy pro WordPress seřazeny podle počtu stažení. Zdroj: Autor

Tématem této práce však není zkoumání všech možných dostupných řešení a proto je nebudu ani nijak blíže zkoumat. Zajímá-li čtenáře porovnání jednotlivých řešení, můžu doporučit práci od Ivy Moravcové, která 3 takové pluginy porovnává za pomoci multikriteriálního výběru.

3.4.2          Ukázka e-shopů používajících WordPress a plugin eShop

Bohužel nikde neexistují oficiální statistiky, které by sdružovaly e-shopy běžící na pluginu eShop. Pouze oficiální databáze pluginů nám poskytuje informaci o počtu stažení tohoto pluginu. To vystoupalo na hodnotu 496 841[23] a denně se jich stáhne v průměru dalších 400. Kolik jich ale je nakonec použito v ostrém provozu nelze zjistit. Sám odhaduji toto číslo na jednotky tisíc.

Díky komunitnímu fóru na Quirm.net je ale možné objevit alespoň některé e-shopy, které plugin využívají.

Seznam vybraných e-shopů[24], běžících na pluginu eShop:

·      http://www.wormsigntshirts.co.uk/,

·      http://juguetesdecoleccion.com/,

·      http://miista.com/,

·      http://adornedchildrenswear.co.uk/,

·      http://grahamrossgallery.co.uk/,

·      http://www.chill.hr/,

·      http://www.norr11.nl/,

·      http://www.papiertigre.fr/,

·      http://fikatown.com/shop/.

Description: Macintosh HD:Users:jirkastencek:Škola:VŠE:Magistr:diplomka:zdroje:prilohy:priklad-eshopu.png

Obrázek 13: Ukázka funkčního e-shopu běžícího na WordPressu a pluginu eShop. Zdroj: http://adornedchildrenswear.co.uk/

Další ukázky si je možné prohlédnout na http://quirm.net/forum/topic.php?id=2927.

Po zevrubném zkoumání realizovaných e-shopů můžu konstatovat, že až na pár zde uvedených výjimek nejde o moc povedené finální řešení. Velká většina e-shopů používá doslova odstrašující vzhled a dopouští se často prohřešků vůči pravidlům použitelnosti a přístupnosti [14]. Já se pokusím takovýmto chybám vyhnout a pomoct by mi k tomu mělo i uživatelské testování, které je součástí práce.

Zastavím-li se u vzhledů pro e-shopy, nesmím zapomenout na tip, že na diskuzním fóru existují předpřipravené šablony, které je možné si na e-shop nainstalovat. Stahování je možné zde http://quirm.net/themes/. Jde však o velmi zastaralé a vzhledově spíše nezajímavé šablony. V práci budu proto vycházet z šablony pro WordPress s názvem Darknight, kterou si od základu upravím pro potřeby e-shopu (více v kapitole šablony).

3.4.3          Jiné možnosti řešení mimo WordPress

Na Internetu v dnešní době existuje celá řada možných řešení internetového obchodu. Cílem práce sice není jejich porovnání, ale považuji za vhodné je zde alespoň zmínit.

Název

Verze

Jazyk

Licence

Čeština

Poznámka

Zen Cart

1.5.1

PHP

GPL

Ano

Oddělil se od původního osCommerce v roce 2003.

OpenCart

1.5.5.1

PHP

GPL

Ano

Podporuje administraci více obchodů na jedné instalaci.

Prestashop

1.5.3.1

PHP

OSL v.3

Ano

Spuštěn r. 2007 - od té doby je jedním z nejstahovanějších.

Magento

1.7.0.2

PHP

OSL

Ano

Běží na Zend Frameworku a spuštěno r. 2008.

VirtueMart

2.0.18a

PHP

GPL

Ano

Doplněk pro CMS Joomla! Nebo Mambo.

Drupal Commerce

1.5

PHP

GPL

Ne

Doplněk pro CMS Drupal. Vychází z původního Übercart

OsCommerce

3.0.2

PHP

GPL

Ano

Založen r. 2000. Je základem pro Zen Cart a Batavi.

Quick.Cart

6.0

PHP

CC-BY-SA

Ne

Známé jako OpenSolution. Čeština pouze pro starší verzi.

Tabulka 14: Možnosti e-shopových řešení. Zdroj: [38, 39]

Hostingová společnost C4.cz poskytuje veřejné statistiky počtu instalací jednotlivých e‑shopových řešení na svých serverech. Ta dává alespoň částečnou představu o jejich používání v ČR. Ze statistiky vyplývá, že nejoblíbenější je PrestaShop a VirtueMart (Joomla!). Další řešení už jsou zastoupena pouze zlomkem z celkového počtu instalací.

Description: Macintosh HD:Users:jirkastencek:Desktop:eshopy-c4.png

Tabulka 15 - Počet instalací jednotlivých platforem e-shopů u společnosti C4.cz ke dni 10. 3. 2013. Zdroj dat:[39]

Porovnání e-shopových řešení existuje ve velmi propracované podobě například na serveru Wikipedia.org[25].

 

 

4         Metodika tvorby e-shopu na WP

V této kapitole přistupuji k praktické části práce. Podrobně popisuji instalaci WordPressu, rozšíření eShop a celé řady dalších pluginů. Provádím čtenáře stavbou vlastních šablon a jejich nasazením na e‑shop. Do takto připraveného základu ručně vkládám první produkty, ale ukazuji také možnost hromadného importu. Věnuji se tvorbě českého překladu e‑shopu a vše demonstruji na e-shopu HodinkyWenger.cz.

Aby mohl e-shop od začátku prodávat, tak jej propojuji s českými e-commerce službami a doplňuji o vlastní rozšíření. Pro spuštěný e-shop doporučuji další postupy v jeho provozu a optimalizaci. Na závěr provádím nezbytné uživatelské testování a z něj vyvádím závěry.

4.1            Analýzy před tvorbou e-shopu

Ještě než ale přistoupím k samotné tvorbě e-shopu, měl bych definovat činnosti, které by měly správně předcházet tomuto kroku.

Jde o tyto činnosti:

1.     analýza konkurence a trhu,

2.     SWOT analýza,

3.     projektová dokumentace,

a.     inspirační analýza,

b.     analýza klíčových slov,

c.     tvorba informační architektury,

d.     definice obsahu webu,

e.     drátěné modely (wireframy),

4.     tvorba obsahu (content strategy + copywriting),

5.     grafický návrh,

6.     implementace podle dokumentace.

Tyto činnosti a jejich výstupy však nejsou součástí práce a ani se jimi v této práci nijak šířeji nezabývám. Vystačily by totiž na samostatnou práci. Důvodem k nezveřejnění analýz a podkladů je citlivá povaha dat a možnost jejich využití u konkurence.

4.2            Definování podkladů pro e-shop

Přeskočím-li jinak nezbytné analýzy, potřebuji k nastartování e-shopu tyto podklady:

·      hosting,

o   vytvořenou databázi pro WordPress,

·      doménu,

·      aktuální verzi CMS WordPress,

·      aktuální verzi pluginu eShop,

·      další pluginy podle potřeby (uvedu dále),

·      seznam produktů (v XML, CSV či jiné podobě) + fotografie,

·      účty na službách: Google Analytics, Adwords, Sklik, Heuréka.cz, Zboží.cz,

·      programové vybavení: oblíbený internetový prohlížeč, FTP klient, textový editor (programovacího kódu), Excel, PoEdit, nástroj na úpravu obrázků a další,

·      další podklady budu upřesňovat v následujících kapitolách.

4.3            Požadovaná funkcionalita a parametry e-shopu

Jako příklad pro definování parametrů mi poslouží e-shop HodinkyWenger.cz, který má standardní funkcionalitu s několika specifiky. Je samozřejmé, že funkcionalita se bude e-shop od e-shopu lišit. Pro naše účely ale bude tento příklad dostačující. Všechny parametry shrnuje uvedená tabulka.

 

Funkcionalita

Hodnota

Počet jazykových mutací

1

Jazykové verze

čeština

Měna

Počet produktů

cca 200

Počet kategorií

20

Možnosti platby

Hotovost, Dobírka, Bankovní převod

Možnosti dopravy

Osobní odběr, Česká pošta, Výdejny na Úloženka.cz, DPD

Zasílání do zahraničí

Ano (Slovensko)[26]

Slevové kupóny

Ano

Splátkový prodej

Ne

Skladová dostupnost

Ano

Prodej použitého zboží / bazar

Ne

Komentáře a dotazy u produktů

Ano

Hromadný import a export produktů

Ano

Varianty produktů

Ano

Informace u produktu

Popis, náhledový obrázek, cena, URL, kategorie, štítky, dostupnost, ID produktu

Parametry u produktu

Ano

EAN kódy

Ano

Fotogalerie u produktu

Ano

Video k produktu

Ano

Více variant výpisu produktů

Ano

Podobné / související zboží

Ano

Nastavení počtu produktů na stránku uživatelem

Ne

Vyhledávání zboží

Ano

Řazení produktů

Ano (podle ceny, názvu, modelové řady)

Produktové filtry

Ano

Historie příspěvků (možnost vrátit se k předchozím verzím)

Ano

Propojení s Google Analytics

Ano

Export XML feedu pro zbožové srovnávače[27]

Ano

Propojení s účetním systémem

Ne

Propojení s CRM

Ne

Propojení se sociálními sítěmi

Ano (Facebook, Google+)

Napojení na Heuréka hodnocení

Ano

Provizní / věrnostní systém

Ne

Editovatelné šablony

Ano

Hezké URL (SEO friendly)

Ano

Funkce blogu

Ano

Zasílání potvrzovacího emailu

Ano

E-mailové šablony

Ano

Kontaktní formulář

Ano

Registrace zákazníka[28]

Ne

Dárek k objednávce

Ano

Správa objednávek

Ano

Stavy objednávek

Čeká na vyřízení, Čeká na platbu, Aktivní, Odeslaná, Odstraněná, Neúspěšná

Poznámky u objednávek

Ano (admin i zákazník)

Statistiky prodejů

Ano

WYSIWYG editor

Ano

HTML editor

Ano

Knihovna médií (správa nahraných souborů)

Ano

Správa uživatelů a jejich práv

Ano

Uživatelský chat

Ano

Vlastní titulky pro stránky

Ano

Editovatelné klíčová slova a popis (meta keywords a meta description)

Ano

Tvorba menu

Ano

Mapa stránek

Ano

Pravidelné automatické zálohy

Ano

Aktualizovatelnost systému

Ano

Možnost rozšíření funkcionality

Ano

4.3.1          Use Case diagram

Use case diagramy (česky případy užití) slouží k nastínění funkčních požadavků a rolí jednotlivých aktérů [15].

Aktéři:

·      Návštěvník / Zákazník

·      Administrátor

Hlavní činnosti zákazníka

·      Prohlížet produkt

·      Vytvořit objednávku

·      Vyhledat produkt (za použití filtrů)

Hlavní činnosti administrátora

·      Spravovat produkt (přidávat, editovat, mazat)

·      Spravovat objednávky

Description: Macintosh HD:Users:jirkastencek:Škola:VŠE:Magistr:diplomka:zdroje:prilohy:use-case.png

Obrázek 16: Use Case diagram e-shopu HodinkyWenger.cz. Zdroj: Autor

Pro představu základního fungování e-shopu tento diagram stačí. Z důvodu velkého rozsahu práce jsem se rozhodl vynechat scénáře k jednotlivým případům užití.

4.3.2          Omezení e-shopu na WP

Řešení e-shopu postaveného na WordPressu a pluginu eShop má svá omezení. Proto upozorňuji, že není vhodné pro projekty s řádově tísíci produkty, vysokou návštěvností a velkými obraty (s tím souvisí velké množství objednávek denně). Provozovatel by totiž začal narážet na limity ve výkonu, nevhodné administraci pro velké množství produků, objednávek a zákazníků. Velkým nedostatkem by u většího projektu byla absence možnosti propojení s účetním systémem, CRM a dalšími službami či systémy.

Naopak toto řešení je vhodné pro menší e-shopy, jako je právě již zmiňovaný http://www.hodinkywenger.cz, který nabízí cca 200 produktů ve 20 kategoriích.

V případě vyšších požadavků bych doporučil zvážit výběr jiného řešení nebo zvýšené nároky prodiskutovat s WordPress odborníkem.

4.4            Instalace a nastavení WordPressu

Pro spuštění e-shopu je potřeba aktuální WordPress ve verzi 3.5.1[29]. Ten je plně přeložen do češtiny a volně ke stažení na adrese http://cs.wordpress.org/.

 

Description: Macintosh HD:private:var:folders:64:ppvq2v7518v87vbp1c5sq8800000gn:T:TemporaryItems:cdIcon.jpg

 

 

WordPress v češtině ve verzi 3.5.1 je součástí přiloženého DVD.

                                                                 

 

 

Ještě před instalací je potřeba říct, že WordPress má jisté požadavky na parametry hostingu.

Hosting by měl splňovat následující parametry:

·      PHP ve verzi 5.2.4 a vyšší,

·      MySQL ve verzi 5.0.15 a vyšší,

·      minimálně 32MB RAM (optimálně 64 MB RAM),

·      jako systémová platforma se doporučuje Linux,

·      webový server Apache nebo NGINX,

·      zapnuté moduly mod_rewrite nebo lighttpd.

Podrobnější požadavky je možné najít na http://codex.wordpress.org/Hosting_WordPress.

Mezi českými poskytovateli hostingových řešení je toto nastavení naprosto standardní, takže není problém si potřebný server kdekoliv pronajmout.

4.4.1          Instalace

1.     Rozbalení a nahrání na server: Stáhnutý ZIP archiv s aktuální verzí WordPressu stačí rozbalit do dočasného úložiště a odsud obsah složky Wordpress nakopírovat na vlastní hosting (pomocí FTP klienta do kořenového adresáře).